Rocznica Poznańskiego Czerwca

Kibice “Kole­jo­rza” kolejny rok z rzędu uczcili pamięć Boha­te­rów Czerwca ’56. Na samym początku był czas na zło­że­nie kwia­tów i zapa­le­nie sym­bo­licz­nego zni­cza. Póź­niej, wszy­scy zebrani mieli oka­zję usły­szeć kil­ko­mi­nu­tową opo­wieść o wyda­rze­niach, które miały miej­sce 59 lat wcze­śniej. Po odśpie­wa­niu hymnu i wspól­nym gru­po­wym zdję­ciu, kibice roze­szli się do domów.

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments